◆ บันทึกการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ◆
– 67th anniversary 67 Public lectures –
● ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ●

ที่ ชื่อเรื่อง ผู้บรรยาย VDO การบรรยาย
การพัฒนาเชิงพื้นที่
1
*
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
(คณะโลจิสติกส์)
2
*
นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ:
การบริหารที่ก้าวข้ามศาสตร์ทางการบริหาร
ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
(คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
3
*
67 ปี BUU: เรื่องเล่าบทบาทของอาจารย์กับการทำงานร่วมกับชุมชน
*
ดร.นงนุช ศรีสุข
(คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์)
4
*
*
*
บทบาทของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
กับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
*
*
ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล ผศ.ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน
ดร.อารยา สุนทรวิภาต
(คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
5
*
การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ตามการวิเคราะห์ดินในพืชสมุนไพร
*
ดร.ประทีป อูปแก้ว
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
6
*
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาระดับพื้นที่
*
ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
(คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์)
7
*
*
จากอดีต สู่ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
ของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ภาคตะวันออก
*
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
ดร.พัชราภา ตันตราจิน
(คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
8
*
*
*
การยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยี
*
*
*
รศ.ดร.สายสมร นิยมสรวญ
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
(คณะอัญมณี)
การพัฒนานวัตกรและผู้ประกอบการ
9
*
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
*
ภก.ผศ.ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
(คณะเภสัชศาสตร์)
10
*
*
*
Gems Trade Name in Gems Market and Creative Design
for Gems and Jewelry Development
*
*
ผศ.ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
อ.อัครเดช ฐิศุภกร
(คณะอัญมณี)
11
*
*
*
Let’s GIST: กำเนิดสตาร์ทอัพ สายเทคอวกาศและภูมิสารสนเทศ
*
*
*
ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
ดร.ปัทมา พอดี
อ.วุฒิชัย แก้วแหวน
(คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์)
12
*
การพัฒนานวัตกรและผู้ประกอบการ
*
ดร.ธีระชินภัทร รามเดชะ
(คณะการจัดการและการท่องเที่ยว)
13
*
เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
*
ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
(วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา)
Creative economy
14
*
*
จากประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต
สู่งานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทางการแสดง
*
อ.นพพล จำเริญทอง
อ.มานิต เทพปฏิมาพร
(คณะดนตรีและการแสดง)
15
*
*
จากประวัติศาตร์ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต
สู่งานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี
*
ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี
อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน
(คณะดนตรีและการแสดง)
16 เติมพลังความคิด..ต่อยอดด้วยเศรษฐกิจ​สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า
*
ดร.รสา สุนทรายุทธ
อ.กัลยาณี เผือกนำผล
คาแรคเตอร์ดีไซน์ Soft Power ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเท้นต์ ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ
Creative painting เสริมสร้างภาพลักษณ์เศรษฐกิจ ผศ.อธิวุธ งามนิสัย
Green University
17
*
การดำเนินการของสำนักหอสมุดสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว
*
อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
(สำนักหอสมุด)