📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำหลักสูตร (มคอ. 2)” (17-18 สิงหาคม 2563)


งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“แนวทางการจัดทำหลักสูตร (มคอ. 2)” 

 

▶ ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้แทนของทุกหลักสูตร

จำนวนอย่างน้อย 1 คนต่อหลักสูตร เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

*** ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ***
พร้อมไฟล์เอกสาร มคอ. 2 ฉบับปรับปรุงล่าสุด มาในวันอบรมฯ
เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

– การจัดอบรม –
📌ระดับปริญญาตรี

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
การจัดอบรม –
📌 ระดับบัณฑิตศึกษา

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

วัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตร (มคอ. 2) ตลอดจนสามารถพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ให้บรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่คุณภาพของการจัดการศึกษาต่อไป

 

 


โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ที่


https://bit.ly/curregis

ภายในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

 

…………………………………………………………………

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา

โทร. 038-102-641