⫸ กองบริการฯ จัดอบรม “ทบทวนแนวทางการพัฒนารายวิชา BUU MOOC สู่ THAI MOOC”

 

กองบริการฯ จัดอบรม “ทบทวนแนวทางการพัฒนารายวิชา BUU MOOC สู่ THAI MOOC”
                        👉 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม “ทบทวนแนวทางการพัฒนารายวิชา BUU MOOC สู่ THAI MOOC” (ผ่านทางออนไลน์) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้กล่าวแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารายวิชา BUU MOOC สู่ THAI MOOC
                        👉 โครงการอบรมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และรองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) ให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 60 ท่าน โดยมหาวิทยาลัยบูรพาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีงบประมาณ 2564 นี้ จะมีรายวิชาเกิดขึ้น 1 วิชา ต่อ 1 ส่วนงาน ต่อไป
VDO บันทึกการบรรยาย
ภาพกิจกรรม