📣 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

 

มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม